Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 2(62)/2013

Wydanie 2(62)/2013

  Po najdłuższej chyba zimie stulecia wreszcie przyroda budzi się do życia. Pisząc poprzedni tekst „wstępniaka”, w ostatnich dniach stycznia, ani przez moment nie myślałem, że cały marzec, a następnie jeszcze ok. dziesięć dni kwietnia przeżyjemy w głębokim budowlanym uśpieniu. Jeśli spojrzymy na wyniki cementowni w pierwszym kwartale roku, to z trudem znajdziemy podobnie słabe w rozpoczętym trzynaście lat temu stuleciu. Jedynie w latach 2002, 2003 oraz 2004 do 2006 wyniki pierwszego kwartału roku były zbliżone lub nawet niższe niż tegoroczne. W pierwszym kwartale roku 2013 sprzedaliśmy o 1/3 cementu mniej niż w tym samym okresie roku 2012. Oczywiście, pierwszy kwartał nigdy nie przesądza o wyniku całego roku, ale cokolwiek powiemy, wynik ten pozostaje ważnym sygnałem.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
5 Wstępniak Jan Deja
  Po najdłuższej chyba zimie stulecia wreszcie przyroda budzi się do życia. Pisząc poprzedni tekst „wstępniaka”, w ostatnich dniach stycznia, ani przez moment nie myślałem, że cały marzec, a następnie jeszcze ok. dziesięć dni kwietnia przeżyjemy w głębokim budowlanym uśpieniu. Jeśli spojrzymy na wyniki cementowni w pierwszym kwartale roku, to z trudem znajdziemy podobnie słabe w rozpoczętym trzynaście lat temu stuleciu. Jedynie w latach 2002, 2003 oraz 2004 do 2006 wyniki pierwszego kwartału roku były zbliżone lub nawet niższe niż tegoroczne. W pierwszym kwartale roku 2013 sprzedaliśmy o 1/3 cementu mniej niż w tym samym okresie roku 2012. Oczywiście, pierwszy kwartał nigdy nie przesądza o wyniku całego roku, ale cokolwiek powiemy, wynik ten pozostaje ważnym sygnałem.
6 Produkujemy - budujemy lokalnie, funkcjonujemy globalnie Piotr Piestrzyński
Sytuacja przemysłu cementowego w Polsce, jego przyszłość, wyniki sprzedaży i prognozy 2013r. - to najważniejsze tematy poruszane podczas konferencji prasowej Stowarzyszenia Producentów Cementu, która 9 kwietnia 2013r. odbyła się w Warszawie.
10 Trochę lepiej w drugim półroczu Marcin Peterlik
Ostatni kwartał ubiegłego roku, zgodnie z oczekiwaniami, przyniósł dalsze spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Według danych GUS, produkt krajowy brutto wzrósł w tym czasie o 1,1 procent, co jest najsłabszym wynikiem od drugiego kwartału 2009 roku, kiedy to polska gospodarka zanotowała wzrost o 1 procent. Wówczas spowolnienie wiązało się z wybuchem kryzysu w gospodarce światowej i, przynajmniej w Polsce, miało charakter krótkotrwały, a najniższe odnotowane kwartalne tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 0,4 procent. W ocenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, obecnie może mieć miejsce podobny scenariusz – wzrost gospodarczy spowolni niemal do zera, ale naszej gospodarce także uda się uniknąć recesji. Różnica polegać będzie jednak na tym, że stagnacyjny, zbliżony do zera, wzrost PKB będzie nam towarzyszył przez dwa kwartały, a nie jeden, jak miało to miejsce cztery lata temu.
12 Raport w przededniu 10-lecia akcesji Pie
Jeżeli wyzwań, przed jakimi stoi przemysł cementowy w Europie, nie rozwiąże się na czas, popyt będzie w przyszłości w coraz większym stopniu zaspokajany przez import – czytamy w raporcie przygotowanym przez The Boston Consulting Group. Na rok przed okrągłą rocznicą przyłączenia Polski do Unii Europejskiej raport pokazał, w jakich warunkach działa europejski przemysł cementowy.
14 Środki lagodzenia kryzysu są w naszych rękach Dawid Hajok
Obawy związane z kondycją rynku budowlanego okażą się bezzasadne, jeżeli branża nie będzie popełniać tych samych błędów. Chodzi o odpowiednio przygotowane i oszacowane oferty, analizę czynników ryzyka, w tym rzetelne i dokładne sprawdzenie współkonsorcjantów oraz dbałość o jakość budowanych dróg. My wyciągnęliśmy wnioski. Już dziś  wpisujemy do umów obligatoryjne zaliczki i waloryzację płatności za materiały – mówi dr Tomasz Rudnicki, zastępca generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad ds. inwestycji.
18 Stonowana architektura wymiaru sprawiedliwości Paweł Pięciak
O tym, jak dużą rolę w życiu społeczeństw lokalnych odgrywają sądy i inne instytucje państwowe w mniejszych ośrodkach miejskich, poza stolicami województw, opinia publiczna mogła się przekonać, śledząc w ostatnich miesiącach batalię o utrzymanie sądów w ponad siedemdziesięciu miastach powiatowych. Nie rozstrzygając tutaj, czyje argumenty w tym sporze przeważają, widać wyraźnie, że taka instytucja, jak sąd, jest źródłem prestiżu i pełni rolę kulturotwórczą. Jednym z kilkunastu zbudowanych w ostatnich latach nowych gmachów dla wymiaru sprawiedliwości jest sąd rejonowy w Radzyniu Podlaskim, wyróżniony w XVI edycji konkursu Polski Cement w Architekturze.
20 Nowy sternik SARP-u Paweł Pięciak
O celach Stowarzyszenia Architektów Polskich, przekazywaniu umiejętności z mistrza na ucznia, przeregulowanym  niewydolnym państwie, najmłodszym pokoleniu polskich architektów i architekturze po kryzysie finansowym mówi Mariusz Ścisło, który 8 XII 2012 został wybrany na nowego prezesa SARP.
26 Kontynuować spuściznę wybitnego człowieka Red
26 marca 2013 r. zainaugurowała działalność Fundacja im. Stefana Kuryłowicza. Uroczystość miała miejsce na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, której absolwentem i przez wiele lat profesorem był ten wybitny architekt. Prof. Stefan Kuryłowicz zginął w katastrofie lotniczej 6 czerwca 2011 r. w hiszpańskiej Asturii, mając 62 lata. Latanie było  jedną z jego największych pasji, był pilotem samolotowym i członkiem Aeroklubu Warszawskiego. Jako architekt prowadził od 1990 pracownię Kuryłowicz & Associates, która w krótkim czasie stała się jedną z największych i najbardziej docenianych przez specjalistów polskich firm projektowych.
28 Z drogi Pie
30 Modlin wreszcie z głową Paweł Pięciak
Wszystko wskazuje na to, że w czerwcu pomyślnie zakończy się wielki remont pasa startowego na lotnisku w Modlinie i zamknie się rozdział historii lotniska, o której pisała prasa i informowały telewizje, którą śledzili internauci, i która nadszarpnęła nie tylko wizerunek portu lotniczego, ale też zupełnie niepotrzebnie wizerunek betonu.
33 Pyrzowice dostaną pas Dawid Hajok
Od wielu lat pasy startowe na lotniskach wojskowych budowano w technologii betonowej. Wiele z nich powstało podczas II wojny światowej i funkcjonuje do dziś. Tak jest m.in. na warszawskim lotnisku na Bemowie. Z tych tradycji korzystają obecnie również inne polskie porty powietrznej żeglugi cywilnej. W lutym tego roku ruszyły prace przy budowie nowego, betonowego pasa startowego w Porcie Lotniczym w Pyrzowicach.
34 Beton nawierzchniowy z eksponowanym kruszywem - trwałość, funkcjonalność i estetyka Aldona Wcisło
Nowoczesne nawierzchnie betonowe powinny spełniać szereg wymagań, począwszy od trwałości, przez bezpieczeństwo, komfort użytkowania, ekonomiczność wykonania po opłacalność oraz wpływ na środowisko i otoczenie. Beton to nowe spojrzenie na materiał do wykonywania deptaków, chodników, dróg rowerowych, ciągów pieszych, parkingów, zatoczek autobusowych po nawierzchnie drogowe. Beton z odsłoniętą warstwą kruszywa jest ciekawą alternatywą i uzupełnieniem dla istniejących rozwiązań, takich jak kostka brukowa, płyta chodnikowa czy asfalt. Efekt wizualny, a tym samym jakość i trwałość wykonanej nawierzchni może zaciekawić i przekonać do realizacji interesujących projektów.
40 Beton na S8: węzeł Walichnowy - węzeł Łódź Paweł Baran
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku: węzeł WALICHNOWY – węzeł Łódź (Al). Budowany fragment drogi ekspresowej S8 wraz z częściowo budowanym odcinkiem autostrady A1 w obrębie skrzyżowania obu tras położony jest na terenie województwa łódzkiego. Jest to budowa nowego odcinka drogi ekspresowej S8 oraz nowego odcinka autostrady A1 wraz z zapewnieniem połączeń istniejących poprzecznych drogowych ciągów komunikacyjnych przeciętych trasą drogi ekspresowej i autostrady.
44 Betonowa obwodnica Świdnicy Bartosz Markiewicz
W październiku 2011 roku do użytku oddano obwodnicę Świdnicy. Projekt pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” zrealizowany został w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa w Priorytecie 3 Rozwój Infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Okres realizacji inwestycji obejmował czas od marca 2008 roku do października 2011 roku. Całkowity koszt to ok. 110 mln zł, w tym 88 mln zł przeznaczono na budowę samej drogi, przez co projekt klasyfikuje się jako jeden z największych projektów drogowych realizowanych ze środków wojewódzkich i największy w historii powiatu w Polsce.
48 Jego wysokość sir Shard Dawid Hajok
Rozwój budynków wysokich nierozerwalnie wiąże się z poszukiwaniem wydajnych materiałów konstrukcyjnych pozwalających budować wyżej i bezpieczniej. Oddany do użytku na początku lutego tego roku żelbetowy wieżowiec Shard w Londynie dowodzi wyższości idei nad materią, stając się wydarzeniem nie tylko z uwagi na skalę przedsięwzięcia, ale także na zastosowane technologie.
52 Nowe rozporządzenie unijne dotyczące wyrobów budowlanych (1) Grażyna Bundyra
Od 1 lipca 2013 r. będzie w pełnym zakresie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
56 Nie wszystkie włókna są równe (1) Michał Glinicki
Często o zastosowaniu włókien do betonu decydują wyłącznie koszty włókien. Przy takim podejściu technolog jest zmuszony do minimalizacji tych kosztów i stąd wynikają spotykane zamiany włókien na inne niż uwzględnione w projekcie. Domniemanie o takiej samej skuteczności zbrojenia rozproszonego opiera się wówczas na zachowaniu projektowanego dozowania włókien do betonu. Cóż, sprawdza się to na ogół wtedy, gdy włókna nie są potrzebne wcale. Ilustracją powyższych spostrzeżeń niech będzie przykład debaty z inżynierem z pewnej firmy wykonawczej, poszukującym właściwego rozwiązania materiałowego do wykonania tzw. warstw spadkowych w garażach wielopiętrowych.
58 Wpływ popiołu lotnego ze spalania węgla brunatnego na właściwości zaczynów uszczelniających Jerzy Dyczek, Łukasz Kotwica, Zbigniew Kledyński, Agnieszka Machowska, Paweł Falaciński
W artykule przedstawiono sposób wykonania i właściwości zaczynów uszczelniających wykonanych z użyciem popiołów lotnych. W badaniach zastosowano popiół lotny z węgla brunatnego w postaci surowej oraz wydzielonych z niego frakcji. Badania wykazały przydatność popiołów lotnych jako głównego składnika zaczynów uszczelniających. Dodatkowo stwierdzono korzystny wpływ drobnych frakcji (0 – 30 μm) popiołu lotnego na właściwości zaczynu, zwłaszcza porowatość i przepuszczalność.
62 Beton o podwyższonym punkcie piaskowym Grażyna Bundyra-Oracz, Zbigniew Kołacz
Beton jest od kilkudziesięciu lat głównym materiałem budowlanym i pozostanie nim ze względu na wszechstronność zastosowania, stosunkowo niski koszt i powszechność występowania jego podstawowych składników, a także prostą technologię wytwarzania w porównaniu z innymi materiałami konstrukcyjnymi. Nowożytny beton znany jest od chwili wyprodukowania w Anglii na przełomie lat 1824/1825 spoiwa hydraulicznego nazywanego cementem portlandzkim. W Niemczech i Francji rozpoczęto produkcję tego rodzaju cementu w 1850 roku, w Polsce w 1853 roku, a w USA dopiero w 1875 roku w Coplay w Pensylwanii [1].
66 Ocena identyczności - skuteczne narzędzie kontroli betonu dla odbiorcy wg PN-EN 206-1 Grzegorz Bajorek, Marta Kiernia-Hnat
W tym roku mija już 10 lat, odkąd mamy możliwość stosowania normy PN-EN 206-1:2003 [1]. Rocznica na tyle „okrągła”, że czas najwyższy odzwyczajać się, by nazywać ją „nową” normą. Pewne specyficzne uregulowania prawne w zakresie definiowania i kwalifikowania wyrobów budowlanych spowodowały, że beton nie jest objęty do tej pory obowiązkiem deklarowania zgodności z normą aktualną [1]. Skoro zaś, w myśl Ustawy o normalizacji [2], wycofanie normy nie oznacza zakazu jej stosowania, zatem po dzień dzisiejszy duża część produkowanego betonu oceniana jest w myśl „starych” zasad, według „starej” (mającej status wycofanej) normy PN-B-06250:1988 [3] (wycofana w styczniu 2004 roku). Zapewne taka sytuacja – dwojakich, akceptowanych prawnie możliwości oceny tego samego wyrobu – powoduje, że z dużymi oporami wdrażane są procedury kontroli według „nowych” zasad normalizacji europejskiej.
70 Poligon dla budownictwa pasywnego Dawid Hajok
W centrum Krakowa powstanie Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, a w Tarnowie „Poligon Energooszczędności”. Obie inwestycje wzmocnią pozycję Małopolski jako regionu innowacyjnego i korzystnie wpłyną na jego społeczno-gospodarczy rozwój.
71 Nasz cel to rozwój technologiczny branży betonowej Dawid Hajok
Obecnie skupiamy się nad wykorzystaniem wszelkich potencjałów drzemiących w betonie.  Nasze projekty zmierzają do poszerzenia możliwości zastosowania betonu jako materiału budowlanego przyjaznego zarówno ekologicznie, jak i kosztowo. Dzięki globalnej obecności na rynku budowlanym mamy możliwość korzystania z doświadczeń międzynarodowego zespołu najwyższej klasy specjalistów – mówi Michał Elert, nowy dyrektor technicznohandlowy BASF Polska Sp. z o.o.
72 Więcej o producentach betonu Piotr Piestrzyński
Obroty branży betonowej w Polsce w 2012 roku sięgnęły 5 miliardów złotych, produkcja 20 mln metrów sześciennych, a rentowność branży, w której pracuje 10 tysięcy osób, jest na poziomie 8%. – Dużo się mówi o betonie, a mało o branży – stwierdził Piotr Rusecki, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce, rozpoczynając 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie spotkanie prasowe. – Jest zapotrzebowanie na zaawansowaną technologię i innowacyjność, dlatego wizerunek branży betonu towarowego bardzo się zmienia – dodał.
74 Zmiany widoczne w kontroli jakości, zarządzaniu, świadomości i wiedzy Pie
26 wytwórni betonu towarowego z całego kraju odebrało 25 kwietnia 2013 roku w Warszawie Znaki Jakości „Dobry Beton”. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce rozstrzygnęło dziesiątą – jubileuszową edycję kampanii Dobry Beton.
75 Najlepsi studenci na uniwersytecie betonu red
Ruszyła II edycja Uniwersytetu Betonu Grupy Górażdże – największego projektu edukacyjnego w Polsce dedykowanego inżynierom. Akces do programu potwierdziły 23 uczelnie techniczne w kraju, które będą reprezentowane przez 300 najzdolniejszych studentów budownictwa. Pierwszy zjazd z udziałem przedstawicieli sześciu uczelni rozpoczął się 9 kwietnia 2013 r. w zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu.
76 Zmodernizowani i przygotowani (II) Bożena Środa
Zakłady cementowe w Polsce są wyposażone w najnowocześniejsze technologie i urządzenia techniczne, dzięki czemu m.in. ich oddziaływanie na środowisko zostało zminimalizowane. Obecnie prowadzone projekty modernizacyjne polegają głównie na ulepszaniu procesów technologicznych i są związane z poprawą bezpieczeństwa pracy i ochroną środowiska.
Polecamy: